Nezaradené do kategórie

Zdravotná starostlivosť

Vstupom do EÚ začalo Bulharsko uplatňovať predpisy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti platné v rámci EÚ. Nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť sú občanom EÚ povinné poskytnúť zmluvné zdravotnícke zariadenia v Bulharsku bezplatne (nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov). Za nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť sa považuje starostlivosť, ktorú bulharský lekár vyhodnotí ako potrebnú vzhľadom k povahe ochorenia a predpokladanej dobe pobytu v Bulharsku. Lekárska starostlivosť musí byť pritom poskytnutá v takom rozsahu, aby sa pacient nemusel vracať do krajiny, kde platí povinné zdravotné poistenie skôr, ako pôvodne plánoval. Dôležité: náklady na repatriáciu (preprava pacienta do domovského štátu) a asistenčné služby si občan vždy hradí z vlastných prostriedkov, pokiaľ nie je komerčne pripoistený a jeho poistka tieto náklady nezahŕňa.

Občania EÚ, ktorí sa zdržiavajú na území Bulharska krátkodobo (do 3 mesiacov), majú právo na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť po dobu ich pobytu v Bulharsku, na základe predloženia Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). Majú právo, aby im bola poskytnutá nevyhnutná zdravotná starostlivosť od ktoréhokoľvek nimi zvoleného lekára zdravotníckeho zariadenia pre primárnu zdravotnú starostlivosť, ktoré má uzatvorenú zmluvu s Národnou zdravotnou poisťovňou (NZP). Občanom EÚ je v rámci systému verejného zdravotného poistenia poskytovaná zdravotná starostlivosť za rovnakých podmienok ako bulharským občanom, vrátane spoluúčasti pacienta na zdravotnej starostlivosti. Ošetrenie v súkromnom zdravotnom zariadení si hradí pacient sám.

Veľvyslanectvo SR jednoznačne odporúča občanom SR pred cestou do Bulharska uzatvoriť poistenie liečebných nákladov v zahraničí (komerčné cestovné/zdravotné poistenie), na základe ktorého v prípade zdravotných komplikácií budú uhradené náklady rovnajúce sa spoluúčasti pacienta na lekárskom ošetrení, pobyte v nemocnici, liekoch predpísaných miestnym lekárom, ošetrenie v nezmluvnom zariadení, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a prípadná repatriácia. Komerčné poistenie odporúčame aj na pobyt v bulharských horách pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci a transport do zdravotníckeho zariadenia horskou záchrannou službou, nakoľko ceny týchto služieb sú vysoké a nie sú zahrnuté v balíčku povinného verejného zdravotného poistenia v Bulharsku. Mimoriadne udalosti, ku ktorým príde v dôsledku požitia alkoholu (havárie, zranenia, smrteľné úrazy) alebo psychických ochorení sú vylúčené z poistky.