Rady a odporúčania

 • Nezabudnúť si poznačiť pohotovostné číslo Veľvyslanectva SR v Sofii +359 888 510 455 (ale pohotovostné číslo použiť naozaj iba v prípade núdze a nie na napr. sťažnosti na neochotný personál hotelového zariadenia, blokuje sa linka a ten, kto by sa potreboval dovolať, sa tým pádom nemusí).

 • Slovensko má svojho honorárneho konzula vo Varne (hovorí plynule po slovensky) – lepšia dostupnosť pre dovolenkujúcich pri mori.

 • Skontrolovať si platnosť dokladov.

 • Mať vždy pri sebe kartu poistenca (väčšina občanov by už mala mať dvojstrannú, čiže aj európsky preukaz zdravotného poistenia) – najdôležitejší pre nemocnicu je kód poisťovne (napr. VšZP má európsky kód „2561 – VSZP“).

 • Odporúčame mať aj komerčné pripoistenie (napr. pokrýva náklady aj na prípadnú repatriáciu).

 • Počas turistickej sezóny častý výskyt krádeží  dokladov, finančných prostriedkov, cenností, osobných vecí (najmä mobilné telefóny) a tiež motorových vozidiel. Pri pohybe na verejnosti, najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb (pláže, pešie zóny, reštaurácie/bary, mestská hromadná doprava a pod.), venovať zvýšenú pozornosť ochrane svojich osobných vecí. Treba byť ostražitý, nenechávať bez dozoru svoje veci a doklady s peniazmi, platobnými kartami držať na bezpečnom mieste (napr. využívať hotelové trezory), resp. nemať všetko pokope.

 • Pred opustením izby skontrolovať, či sú okná a dvere na terasu zatvorené a uzamknúť dvere do izby.

 • Pretrváva problém jazykovej vybavenosti miestnych policajtov pri nahlasovaní trestnej činnosti (krádeže, straty). Ministerstvo vnútra Bulharska pripravilo dvojjazyčné formuláre nahlásenia 7 najčastejších trestných činov (80% prípadov), ktoré sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra Bulharska v štyroch jazykových mutáciách – anglický, nemecký, francúzsky a ruský. 

 • Zo skúseností z minulých sezón upozorňujeme na dodržiavanie verejného poriadku a podmienok v ubytovacích zariadeniach a nutnosť riadiť sa pokynmi plavčíkov pri plávaní v mori za zhoršených poveternostných podmienkach.

 • Používanie cestnej siete (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy) v Bulharsku je spoplatnené, formou zakúpenia diaľničných známok (tzv. vinetky). Vinetku je potrebné nalepiť v dolnom pravom rohu predného skla vozidla a odstrániť ju hneď po skončení platnosti.

 • Pri dopravnej nehode spolupracovať s políciou (samozrejme je dobré kontaktovať veľvyslanectvo), ale nepodpisovať protokol o nehode, v prípade, že mu občan nerozumie – polícia má povinnosť zabezpečiť tlmočenie (veľvyslanectvo vie byť nápomocné).

 • Dbať na dodržiavanie pitného režimu počas horúcich letných dní, najmä pri pobyte pri mori.

 • Nepodceňovať požitie alkoholických nápojov a následné kúpanie sa v mori, resp. hotelových bazénoch (každoročne je v Bulharsku vysoký počet takýchto prípadov úmrtí).

 • Nevystavovať sa slnku počas poludnia a brať do úvahy svoj zdravotný stav (mali sme prípady infarktov, cukrovkárov, ktorí sa na dovolenke proste pozabudnú a zbytočne riskujú).

 • Podávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov je v Bulharsku zakázané.

 • V súvislosti so zabezpečením ochrany nefajčiarov a detí v Bulharsku platí úplný zákaz fajčenia v uzatvorených verejných zariadeniach.

Zmenárne
Oficiálny valutový kurz BGN k EUR je 1,9558 BGN za 1 EUR. Zákon pripúšťa zmenárňam pri výmene valuty maržu max. do výšky 20%. Podľa platnej bulharskej legislatívy sú však zmenárne povinné na vývesných tabuliach, ktoré sa nachádzajú pred zmenárňou, resp. pri okienku, uvádzať kódy valút, kurz nákup/predaj a kontaktné telefónne čísla.
Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s výmenou valút v niektorých zmenárňach na bulharskom čiernomorskom pobreží počas letnej turistickej sezóny, Veľvyslanectvo SR v Sofii odporúča občanom vopred sa oboznámiť s podmienkami výmeny a platným kurzom (časté je uvádzanie kurzu predaja a nie nákupu valuty, poplatky za výmenu), ktorý zmenáreň ponúka, príp. realizovať výmenu valuty v bankách. V prípade preukázateľného podvodu alebo zavádzania zo strany zmenárne má občan právo podať voči konkrétnej zmenárni, resp. jej zamestnancom trestné oznámenie.

Odcudzenie motorového vozidla
Odcudzenie motorového vozidla v Bulharsku je potrebné neodkladne osobne hlásiť na najbližšom policajnom útvare podľa miesta krádeže, ktorý vyhotoví protokol o krádeži. Protokol by mal obsahovať všetky požadované údaje týkajúce sa odcudzeného vozidla (model, ŠPZ, ďalšie údaje podľa TP, súpis vecí a dokladov nachádzajúcich sa vo vozidle, dátum, hodina a okolnosti krádeže). 

Policajný útvar odpošle občana následne na príslušnú obvodnú prokuratúru, ktorá mu vyhotoví potvrdenie, v ktorom sa konštatuje začatie vyšetrovania, resp. trestného stíhania voči neznámemu páchateľovi vo veci odcudzenia motorového vozidla. Potvrdenie (tzv. „udostoverenie“) spravidla nadobúda platnosť až po overení vyššou, okresnou prokuratúrou (poučenie by sa malo nachádzať v závere textu potvrdenia). 

V prípade, že majiteľ vozidla mal uzatvorené v SR havarijné poistenie, poistnú udalosť - odcudzenie motorového vozidla je neodkladne potrebné nahlásiť aj príslušnej poisťovni v SR a informovať sa, aké doklady bude potrebné predložiť na plnenie zo strany poisťovne. Plnenie zo strany slovenskej poisťovne môže nastať až po ukončení vyšetrovania súvisiaceho s odcudzením vozidla v Bulharsku. Na tento účel poisťovňa vyžaduje doklad o zastavení vyšetrovania, resp. uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania vedeného voči neznámemu páchateľovi vo veci krádeže motorového vozidla v Bulharsku. Uvedený doklad vydá príslušná obvodná prokuratúra v Bulharsku spravidla po 2 mesiacoch od dátumu krádeže, pokiaľ sa vozidlo medzičasom nenašlo. Lehota môže byť v ojedinelých prípadoch na základe rozhodnutia prokurátora predĺžená na 6 mesiacov. 

Až po ukončení vyšetrovania, resp. trestného stíhania v Bulharsku môže dôjsť k plneniu poistnej udalosti a k vyradeniu vozidla z evidencie na príslušnom dopravnom inšpektoráte v SR.

Pokiaľ sa vozidlo nájde ešte v čase pobytu občana SR v Bulharsku, je nutné túto udalosť osobne ohlásiť na rovnakom policajnom útvare, kde bola nahlásená krádež na zastavenie pátrania po vozidle. Pokiaľ sa vozidlo nájde až po ukončení pobytu občana SR v Bulharsku, je o tom spravidla informované Veľvyslanectvo SR v Sofii, ktoré vyrozumie občana SR a poučí ho o ďalšom postupe.